Debatowanie

po oksfordzku

czyli „Każdy może być artystą”

"Znajdujemy spokój wśród tych, co się z nami zgadzają, ale rozwijamy się pośród tych, którzy mają odmienne poglądy." Ten cytat – motto z Franka A. Clarka przyświeca Tarnowskiej Lidze Debatanckiej realizującej na terenie Tarnowa oryginalny  projekt edukacyjny związany ze wzmacnianiem świadomości społecznej, aktywności obywatelskiej i budowaniem nowej kultury wypowiedzi wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. W tym celu w szkołach  powołane zostały reprezentacje debatanckie, które pojedynkują się między sobą na argumenty, dyskutując na tematy społeczne, gospodarcze, historyczne, kulturalne itp. Walka toczy się o Mistrzostwo Miasta Tarnowa. Podobny przebieg miała ostatnia Debata Oksfordzka, jaka odbyła się w piątek 7 marca w auli Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, w której naprzeciw siebie stanęły reprezentacje: III LO i ZSME.

Głównym koordynatorem tego unikalnego na naszym terenie przedsięwzięcia jest Marcin Lewandowski wraz z grupą wspomagających go instytucji i wolontariuszy, którzy zainspirowani rozgrywkami EURO 2012 i turniejami tego typu, postanowili stworzyć strukturę podobną do używanej w takich turniejach. Szkoły rozlosowane w grupy, walczą o wyjście z nich a następnie w fazie pucharowej o finał i zwycięstwo. W bieżącym sezon 2013/14 w projekcie uczestniczy 16-cie szkół ponadgimnazjalnych z miasta Tarnowa. Szacunkowa liczba uczniów  nim objętych  to ponad 200 osób. Liczba zaangażowanych nauczycieli to blisko 30 trenerów / coachów swoich drużyn.

Styl debatowania według reguł oksfordzkich wywodzi się z Anglii. Sięga XVIII-ego wieku. Oparty jest o styl debaty brytyjskiej Izby Gmin. Debata Oksfordzka to sztuka prowadzenia dyskusji, wypowiadania się i słownego pokonania przeciwnika, prezentującego stanowisko przeciwne. W debacie wypowiadają się obie strony - zwolennicy tezy i antytezy. Główne dyskutowane hasło każdej debaty przedstawione jest w formie jednozdaniowej tezy, np. „"Żyjemy tak jak myślimy", „GMO szansą dla rozwoju rolnictwa”, "Wojsko to marnowanie pieniędzy", „Wychowanie  tzw. bezstresowe  to właściwa metoda wychowania”, „Czas to pieniądz”, „Nauka w szkole rzutuje na przyszłe życie zawodowe". Podstawą każdej takiej debaty jest podział jej uczestników (reprezentacji dwóch szkół), na dwie przeciwstawne frakcje: stronę propozycji stawiającą tezę i stronę opozycji występującą przeciw.  Obowiązującą regułą jest, że obie strony siedzą naprzeciwko siebie. Niejako pomiędzy nimi urzęduje  odpowiedzialny za prawidłowy przebieg debaty Marszałek, którym od początku jest Andrzej Król - publicysta, aktor i animator kultury, wspierany przez  Sekretarz Iwonę Snopkowską – prezes Stowarzyszenia KANON. Zarówno z grupy propozycji, jak i opozycji wyłonionych jest pięciu Mówców Głównych, którzy wspierani przez doradców w kilkuminutowych wystąpieniach na przemian argumentują za i przeciw głównej tezie debaty,  przekonując do swoich racji jury i publiczność, która także ma prawo zadawania pytań.

O wyniku każdej debaty decyduje, obok publiczności, tzw. Loża Mędrców licząca z reguły 7 osób, która siedząc vis a vis Marszałka bacznie obserwuje poszczególne wystąpienia i na specjalnych formularzach – kartach ocen punktuje ich oceny. Każdorazowo w skład Loży Mędrców wchodzą lokalne autorytety, przedstawiciele świata mediów, organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu, duchowieństwa, kultury itp. Po zakończeniu  wszystkich prezentacji Mędrcy, których skład za każdym razem jest inny, udają się na specjalną naradę, podczas której sumują przyznane punkty i typują zwycięzcę. Następnie odbywa się oficjalne ogłoszenie wyników połączone z publicznym ich uzasadnieniem oraz dyskusja podsumowująca całość debaty.

Podobny przebieg miała i ostatnia Debata Oksfordzka, jaka odbyła się w piątek 7 marca w auli Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, w której naprzeciw siebie stanęły, a raczej zasiadły  reprezentacje: III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, wspierane przez licznie zebraną młodzież obydwu szkół. Zgodnie z zasadami Ligi, szkoły poznały wcześniej temat  debaty: „Każdy może być artystą”, a następnie zgłębiały argumentację  za i przeciw. Na godzinę przed pojedynkiem, drogą losowania, III LO przypadła  strona Propozycji – broniącej tezy, zaś  ZSME  strona Opozycji –oskarżającą tezę.

Przed debatą za tezą głosowało 69 osób, przeciw tezie 47. Po debacie za tezą głosowało 50 osób, przeciw tezie 66.

Po niezwykle wyrównanej walce, toczącej się na bardzo wysokim poziomie, Loża Mędrców opowiedziała się po stronie ZSME – 729 przyznając III LO – 683 punkty.

W skład drużyny III LO weszli: Mówcy Główni - Urszula Pysyk, Alicja Kula, Michał Orszulak, Justyna Wątroba, Piotr Skotnicki, oraz doradcy  : 1/ Joanna Wojtanowska , 2/Szymon Siedlik  , 3/Tomasz Schabowski.

Zaś ekipę ZSEM  stanowili: Mówcy Głowni -Magdalena Sobol, Paweł Polak, Robert Maciaszek, Konrad Stelmach, Kamil Kozioł oraz doradcy; 1/Jarosław Drwal , 2/Łukasz Drużkowski  , 3/Mateusz Opioła

Natomiast w Loży Mędrców zasiedli: ks. dr Paweł Płatek-  Diecezjalny Moderator Ruchu Światło –Życie, Jadwiga Binek – Dyrektor Pałacu Młodzieży, Katarzyna Górowska  - Biuro Wystaw Artystycznych, Marcin Sobczyk – Dyrektor Wydziału Kultury UMT, Tomasz Kapturkiewicz - Dyrektor  Tarnowskiego Centrum Kultury, Światosław Karwat  - Prezes Związku  Polskich Artystów Plastyków Oddział Tarnów i Ryszard Smagacz  - poeta, dziennikarz, Tarnowski Kurier Kulturalny.

Ryszard Zaprzałka

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny